1. Pořadatel soutěže

 Pořadatelem soutěže „Nauč se rybařit s Pedrem a Chyť a pusť“ (dále jen „Soutěž“) je společnost Chyť a pusť s.r.o., IČ: 02366959, se sídlem Rokycanská 1337/64 312 00 Plzeň, zapsaná u Krajského soudu v Plzni, C 29187 (dále jen „Pořadatel“). Pořadatel vydává tato Pravidla Soutěže (dále jen "Pravidla").

Soutěž není nikterak sponzorovaná, spravovaná nebo přidružená k sociální síti Facebook. Facebook s ní není žádným způsobem spojen. Účastník Soutěže je srozuměn a bere na vědomí, že poskytuje své informace pořadateli Soutěže, a nikoliv sociální síti Facebook. Všechny dotazy, komentáře nebo stížnosti ohledně Soutěže musí být směřovány Pořadateli, nikoliv Facebooku.

2. Trvání a místo soutěže

Soutěž se uskuteční ve dnech od 28.8. do 3.9.2017 23:59 na území České republiky.

Soutěž probíhá na elektronických stránkách Pořadatele na adrese www.facebook.com/chytapust.cz/ (dále jen „Facebooková stránka“) provozované sociální sítí Facebook. 

3. Podmínky účasti v Soutěži

Účastníkem Soutěže může být výhradně svéprávná fyzická osoba s doručovací adresou na území České republiky, která dosáhla 18 let (osoby mladší 18 let se mohou zúčastnit pouze se souhlasem svého zákonného zástupce, minimální věková hranice účastníka je však 15 let), s platným uživatelským účtem na Facebooku, která splní podmínky účasti v Soutěži. Soutěže se nemohou účastnit právnické osoby a zaměstnanci Pořadatele a jejich blízké osoby. V případě výhry osoby mladší 18 let je nutné, aby se „Odpoledne strávené rybařením s youtuberem Pedrem“ zúčastnila, jako doprovod, také dospělá osoba zodpovídající za nezletilého Výherce.

Účastník Soutěže současně uděluje svůj souhlas s účastí v Soutěži dle těchto Pravidel, souhlasí se zněním Pravidel bez výhrad a s případným přijetím výhry způsobem dle Pravidel.

4. Vyloučení ze soutěže

Pořadatel si vyhrazuje právo vyřadit ty soutěžící, kteří nesplňují výše uvedené podmínky, a také soutěžící, u kterých má podezření na podvodné jednání, porušování dobrých mravů, falšování, nebo zneužívání a porušování pravidel. Takto může být z účasti na Soutěži vyloučen i výherce.

Za takové praktiky je považováno zejména, nikoli však výlučně, použití nedovolených prostředků (např. hackerské nástroje, viry, trojské koně apod.), nebo získání jiné výhody pomocí manipulace, účast prostřednictvím výherních spolků, automatizovaných služeb, a především prostřednictvím profesionálních výherních služeb, účast jménem třetí osoby (s jejím i bez jejího vědomí). 

5. Průběh soutěže a výběr výherců

V rámci stanoveného data bude na facebookové stránce zveřejněn příspěvek se zadáním soutěže. Podmínkou účasti v soutěži je označit tento příspěvek jako „To se mi líbí“. Pod tento příspěvek musí v rámci soutěže uživatelé sociální sítě Facebook vložit komentář, do kterého vepíší odpověď na otázku, proč by se chtěli naučit rybařit. Po ukončení soutěže vybere pořadatel 1 výherní komentář, který odmění. Je zakázáno využívat k účasti v soutěži herní mafie a další prostředky, které jsou v rozporu se soutěží, viz. odstavec 4 těchto Pravidel.

6. Výhry, oznámení o výhře a jejich předání

Výhry v soutěži jsou:

 

Pro výhru „Odpoledne strávené rybařením s youtuberem Pedrem“ je stanoven termín: 10.9.2017. Pokud by výherci termín nevyhovoval, Pořadatel má právo vybrat jiného výherce.

Rybařit se bude v okolí Plzně, přesné místo Pořadatel sdělí výherci prostřednícitvím e-mailu nebo sociální sítě Facebook. Výherci (i případnému doprovodu v případě výhry osoby mladší 18 let) bude uhrazena nejlevnější zpáteční varianta dopravy z místa bydliště do Plzně.

Výherce bude kontaktován Pořadatelem Soutěže nejpozději do 7 dnů od ukončení soutěže prostřednictvím sociální sítě Facebook nebo prostřednictvím e-mailu. O předání výher bude výherce informován rovněž sociální sítí Facebook nebo prostřednictvím e-mailu.  Pokud nedojde k zaslání kontaktních údajů výhercem do 14 dnů od kontaktování, či výherce výhru odmítne, zaniká nárok výherce na získání této výhry a výhra propadá ve prospěch Pořadatele, který může rozhodnout o jejím případném přidělení dalšímu Soutěžícímu. Na výhry nevzniká žádný právní nárok a není možné je směnit za hotovost ani místo nich požadovat jiné plnění. Výhry nejsou soudně vymahatelné.

7. Osobní údaje

Účastník soutěže zapojením do Soutěže dobrovolně poskytuje Pořadateli osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, korespondenční adresa a telefonní číslo a uděluje souhlas ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů ke zpracování osobních údajů za účelem vyhodnocení Soutěže a k provádění jakýchkoliv marketingových činností. Současně souhlasí s využitím své e-mailové adresy za účelem doručování informací komerční komunikace od Pořadatele. Souhlas se poskytuje na dobu neurčitou a může být kdykoli odvolán písemným oznámení o odvolání doručeného společnosti. 

8. Další ustanovení

Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu pravidel Soutěže, na zrušení Soutěže, délku trvání, jakož i podmínky Soutěže, zejména, ale ne výlučně, počet výherců, jakož i druhy výher. Změnu Pravidel a podmínek Soutěže pořadatel vhodným způsobem zveřejní.

Pořadatel neodpovídá za žádné škody vzniklé v souvislosti s nesprávnými údaji poskytnutými Účastníky Soutěže v souvislosti s neuplatněním, resp. nevyužitím výhry.  Pořadatel Soutěže není odpovědný za technické či programové chyby a omyly vzniklé během řízení Soutěže. V případě jakéhokoli sporu týkajícího se Soutěže, bude rozhodnutí Pořadatele konečné a závazné. Zapojením se do Soutěže vyjadřují Účastníci Soutěže svůj souhlas řídit se těmito Pravidly. 

Účastí v Soutěži účastníci souhlasí, že v případě výhry bude pořízena dokumentace jejich osoby ve formě fotografií nebo videí při předávání i užívání Výhry a tyto fotografie či videa může pořadatel veřejně používat pro své marketingové účely. 

V Plzni dne 18.8.2017

Nakupujete mimo ČR? Přepnout měnu do EUR