Pravidla a podmínky účasti v soutěži
Soutěž o Deeper Pro+ Fishfinder

1. Pořadatel soutěže
Pořadatelem soutěže „Soutěž o Deeper Pro+ Fishfinder (dále jen „Soutěž“) je společnost Chyť a pusť
s.r.o., IČ: 02366959, se sídlem Rokycanská 1337/64 312 00 Plzeň, zapsaná u Krajského soudu v Plzni, C
29187 (dále jen „Pořadatel“). Pořadatel vydává tato Pravidla Soutěže (dále jen "Pravidla").
Soutěž není nikterak sponzorovaná, spravovaná nebo přidružená k sociální síti Facebook. Facebook s ní
není žádným způsobem spojen. Účastník Soutěže je srozuměn a bere na vědomí, že poskytuje své
informace pořadateli Soutěže a nikoliv sociální síti Facebook. Všechny dotazy, komentáře nebo stížnosti
ohledně Soutěže musí být směřovány Pořadateli, nikoliv Facebooku.

2. Trvání a místo soutěže
Soutěž se uskuteční ve dnech od 20.3.2017 do 26.3.2017 23:59 na území České republiky.
Soutěž probíhá na elektronických stránkách Pořadatele na adrese www.facebook.com/chytapust.cz/
(dále jen „Facebooková stránka“) provozované sociální sítí Facebook.

3. Podmínky účasti v Soutěži
Účastníkem Soutěže může být výhradně svéprávná fyzická osoba s doručovací adresou na území České
republiky, která dosáhla 18 let (osoby mladší 18 let se mohou zúčastnit pouze se souhlasem
svého zákonného zástupce), s platným uživatelským účtem na Facebooku, která splní podmínky účasti
v Soutěži. Soutěže se nemohou účastnit právnické osoby a zaměstnanci Pořadatele a jejich blízké osoby.
Účastník Soutěže současně uděluje svůj souhlas s účastí v Soutěži dle těchto Pravidel, souhlasí se zněním
Pravidel bez výhrad a s případným přijetím výhry způsobem dle Pravidel.

4. Vyloučení ze soutěže
Pořadatel si vyhrazuje právo vyřadit ty soutěžící, kteří nesplňují výše uvedené podmínky, a také
soutěžící, u kterých má podezření na podvodné jednání, porušování dobrých mravů, falšování, nebo
zneužívání a porušování pravidel. Takto může být z účasti na Soutěži vyloučen i výherce.
Za takové praktiky je považováno zejména, nikoli však výlučně, použití nedovolených prostředků
(např. hackerské nástroje, viry, trojské koně apod.), nebo získání jiné výhody pomocí manipulace, účast
prostřednictvím výherních spolků, automatizovaných služeb a především prostřednictvím
profesionálních výherních služeb, účast jménem třetí osoby (s jejím i bez jejího vědomí).

5. Průběh soutěže a výběr výherců
V rámci stanoveného data bude na facebookové stránce zveřejněn příspěvek se zadáním soutěžní
otázky. Pod tento příspěvek mohou v rámci soutěže uživatelé sociální sítě Facebook vložit komentář, do
kterého vepíší svou odpověď. Každý uživatel smí vložit pouze 1 komentář s 1 odpovědí. Po ukončení
soutěže vybere pořadatel 3 výherní komentáře, který odmění. Správná odpověď je pouze jedna. Je
zakázáno využívat k účasti v soutěži herní mafie a další prostředky, které jsou v rozporu se soutěží, viz.
odstavec 4 těchto Pravidel.
Soutěžní otázka zní: Do jaké hloubky skenuje Deeper Pro+ Fishfinder a jaký dosah má WiFi připojení?

6. Výhry, oznámení o výhře a jejich předání
Výhry v soutěži jsou:
1. místo
• Deeper Pro+ Fishfinder nahazovací sonar - verze WiFi s GPS
(https://www.chytapust.cz/Nahazovaci-echoloty/Deeper-Pro-Fishfinder-nahazovaci-sonarverze-
WiFi-s-GPS)
• Chyť a pusť Triko Style (https://www.chytapust.cz/Trika-polokosile/Chyt-a-pust-Triko-Style)
2. místo
• Pelety RED Halibut 10 kg (https://www.chytapust.cz/Pelety/Pelety-RED-Halibut-10kg)
• Chyť a pusť Mikina Hooded sweater zelená (https://www.chytapust.cz/Mikiny/Chyt-a-pust-
Mikina-Hooded-sweater-zelena)
• Chyť a pusť Triko Style (https://www.chytapust.cz/Trika-polokosile/Chyt-a-pust-Triko-Style)
3. místo
• Pelety RED Halibut 10 kg (https://www.chytapust.cz/Pelety/Pelety-RED-Halibut-10kg)
• Chyť a pusť Triko Style (https://www.chytapust.cz/Trika-polokosile/Chyt-a-pust-Triko-Style)
• Chyť a pusť Kšiltovka (https://www.chytapust.cz/Cepice-ksiltovky/Chyt-a-pust-Ksiltovka)

Výherce bude kontaktován Pořadatelem Soutěže nejpozději do 14 dnů od ukončení soutěže
prostřednictvím sociální sítě Facebook nebo prostřednictvím e-mailu. O předání výher bude výherce
informován rovněž sociální sítí Facebook nebo prostřednictvím e-mailu. Pokud nedojde k zaslání
kontaktních údajů výhercem do 14 dnů od kontaktování, či výherce výhru odmítne, zaniká nárok výherce
na získání této výhry a výhra propadá ve prospěch Pořadatele, který může rozhodnout o jejím
případném přidělení dalšímu Soutěžícímu. Na výhry nevzniká žádný právní nárok a není možné je směnit
za hotovost ani místo nich požadovat jiné plnění. Výhry nejsou soudně vymahatelné.

7. Osobní údaje
Účastník soutěže zapojením do Soutěže dobrovolně poskytuje Pořadateli osobní údaje v rozsahu jméno,
příjmení, korespondenční adresa a telefonní číslo a uděluje souhlas ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. o
ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů ke zpracování osobních údajů za účelem
vyhodnocení Soutěže a k provádění jakýchkoliv marketingových činností. Současně souhlasí s využitím
své e-mailové adresy za účelem doručování informací komerční komunikace od Pořadatele. Souhlas se
poskytuje na dobu neurčitou a může být kdykoli odvolán písemným oznámení o odvolání doručeného
společnosti.


8. Další ustanovení
Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu pravidel Soutěže, na zrušení Soutěže, délku trvání, jakož i
podmínky Soutěže, zejména, ale ne výlučně, počet výherců, jakož i druhy výher. Změnu Pravidel a
podmínek Soutěže pořadatel vhodným způsobem zveřejní.
Pořadatel neodpovídá za žádné škody vzniklé v souvislosti s nesprávnými údaji poskytnutými Účastníky
Soutěže v souvislosti s neuplatněním, resp. nevyužitím výhry. Pořadatel Soutěže není odpovědný za
technické či programové chyby a omyly vzniklé během řízení Soutěže. V případě jakéhokoli sporu
týkajícího se Soutěže, bude rozhodnutí Pořadatele konečné a závazné. Zapojením se do Soutěže
vyjadřují Účastníci Soutěže svůj souhlas řídit se těmito Pravidly.
V Plzni dne 16.3.2017

Nakupujete mimo ČR? Přepnout měnu do EUR